Download gratis eBook met heerlijke & gezonde recepten Download

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Account: de door een Klant aangemaakte klantaccount met behulp waarvan gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Bijlage: bijlage bij de Overeenkomst, welke een integraal onderdeel daarvan vormt.
Dienst: de door Aanbieder aangeboden dienst bestaande uit, mede doch niet uitsluitend, het bieden van de mogelijkheid om Recepten op de Website te laden en/of Receptenboeken samen te stellen en te laten printen. Samen Lekker Fit Blog: het Samen Lekker Fit Blog op de Website waarop Klanten ervaringen over recepten kunnen uitwisselen.
Gebruikersvergoeding: een vergoeding voor Klant voor de opname van het door hem op de Website geplaatste Recept in een geprint Receptenboek van een andere Klant.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht en databankrecht.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Aanbieder een overeenkomst tot levering van Diensten heeft gesloten. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Aanbieder op grond waarvan Aanbieder Diensten aan de Klant ter beschikking stelt.
Recept: een beschrijving van de ingrediënten en bereidingswijze van een gerecht waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de teksten, grafische afbeeldingen of foto’s.
Receptenboek: een door een Klant op de Website samengesteld boek met Recepten.
Wachtwoord: de door Aanbieder aan Klant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee, in combinatie met de loginnaam, toegang wordt verkregen tot het Account.
Website: de website van Aanbieder waarop de Dienst ter beschikking wordt gesteld (www.samenlekkerfit.com).
Aanbieder: Lifeprint bv., gevestigd te Geleen, Hyactinhenlaan 114, 6163 BM. Handelsregister te Maastricht, onder KvK-nummer 14 095 938.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle aanbiedingen van Aanbieder en alle Overeenkomsten waarbij Aanbieder partij is. Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Aanbieder en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Aanbieder zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Totstandkoming
1. Alle door Aanbieder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Aanbieder de aanmelding van Klant door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Aanbieder is gerechtigd een aanmelding van een Klant te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

4. Uitvoering dienstverlening
1. Aanbieder heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De Recepten, in het Samen Lekker Fit Blog geplaatste berichten en eventuele beoordelingen zijn echter afkomstig van derden (Klanten en eventuele licentiegevers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Aanbieder draagt voor de Recepten, berichten, beoordelingen en andere door derden geplaatste informatie geen enkele verantwoordelijkheid.
2. Aanbieder biedt de Website en de daarop door haar zelf geplaatste informatie op “as is” basis aan, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor bepaalt doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Aanbieder niet:
– dat de informatie op de Website en in de Recepten juist, volledig, geschikt en niet onrechtmatig is;
– dat de informatie met betrekking tot allergieën, diëten, gezondheidsclaims en ziektes altijd volledig juist en betrouwbaar zijn;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
– dat de door Klant geladen recepten op de Website worden gepubliceerd
3. Aanbieder is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens Aanbieder ontstaat.

5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
1. Klant garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mailadresgegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Aanbieder dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
2. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder de Recepten en de berichten in het Samen Lekker Fit Blog. Klant garandeert dat:
(i) hij in de Recepten geen (onjuiste) informatie verstrekt over geschiktheid voor allergieën, diëten en ziektes en evenmin gezondheidsclaims in de recepten opneemt.
(ii) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op aan een derde toekomende (intellectuele eigendoms)rechten danwel op en andere wijze niet onrechtmatig is
(ii) hij met deze informatie andere Klanten niet onheus bejegent danwel op een andere wijze andere Klanten lastig valt, en
(iii) hij de belangen en de goede naam van Aanbieder, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.
4. Klant vrijwaart Aanbieder volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
5. Aanbieder behoudt zich het recht voor de door Klant geladen Recepten, berichten of andere informatie in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Klant op schadevergoeding. Verwijdering of weigering zal in ieder geval kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
– het bericht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
– het bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden;
– het bericht is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.
– het Recept reeds door een andere Klant op de Website is geplaatst.
6. Door een Recept te laden op de Website draagt Klant alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Recept over aan Aanbieder, welke overdracht door Aanbieder wordt aanvaard. Klant is ermee bekend en akkoord dat Aanbieder als gevolg van deze overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot het Recept te verlenen en het Recept onbeperkt te gebruiken.

6. Account en Wachtwoord
1. Het gebruik van de Website, en daarmee dus ook het gebruik van het Account, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Account van de Website wordt gemaakt. Klant vrijwaart Aanbieder volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via zijn Account, van de Website wordt gemaakt.
2. Aanbieder is gerechtigd het Wachtwoord van het Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

7. Tarieven en betaling
1. Klant betaalt voor de Diensten de op de Website vermelde tarieven. De aan Aanbieder verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders aangegeven. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Klant de betreffende Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Bij niet (tijdige) betaling zal Klant zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.
4. In geval van te late betaling heeft Aanbieder het recht:
– zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Aanbieder is ontvangen; en
– na ingebrekestelling de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).

8. Intellectuele eigendomsrechten

1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Recepten en berichten, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en overige materialen berusten bij Aanbieder of haar licentiegevers.
2. Met betrekking tot de door Klant ten behoeve van het Receptenboek te gebruiken Recepten verleent Aanbieder hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Klant van alle overeengekomen bedragen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht om het Recept voor eigen gebruik te gebruiken.
3. Het is Klant niet toegestaan de Website, de Recepten of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Klant niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Aanbieder, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Klant van (een gedeelte van) de Website maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die oorspronkelijk te zien zijn.

9. Privacy
1. Om de Dienst te kunnen bieden dient Aanbieder persoonsgegevens te verzamelen. Aanbieder draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de opgenomen Privacy Verklaring van Aanbieder, welke eveneens via www.samenlekkerfit.com/privacy toegankelijk is, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
3. Door Klanten openbaar gemaakt persoonsgegevens mogen door derden uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de Klant de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt. In geen geval mogen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het sturen van (wervende) mailings.

10. Uitsluiting en ontbinding
1. Aanbieder behoudt zich het recht voor om Klant uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren of te verwijderen en de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant:
– in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of met in Nederland geldende wet- en regelgeving;
– inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
– langer dan een jaar niet meer gebruik heeft gemaakt van de Diensten; of
– niet binnen 48 uur nadat Aanbieder een e-mail heeft verstuurd om de Overeenkomst te bevestigen, een bevestigings e-mail terug heeft gestuurd.
Onverminderd het recht van Aanbieder om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Klant te nemen en schadevergoeding te eisen en zonder dat Aanbieder verplicht is om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen en de Gebruikersvergoedingen uit te keren.

11. Beperking aansprakelijkheid
1. Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hun toekomende intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij een e-mail sturen aan info[at]cookyourbook.com. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien, naar de mening van Aanbieder vast staat dat er sprake is van een inbreuk, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.
2. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor door Klant geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aanbieder in welk geval de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt is tot vergoeding van directe schade tot maximaal EUR 50,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de kosten die Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Aanbieder te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Aanbieder wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten voor het langer operationeel houden van eventuele oude systemen, verminderd met de besparingen; en (iii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
3. Iedere aansprakelijkheid van Aanbieder voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12. Beëindiging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hebben alle overeenkomsten een initiële looptijd van 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 12 maanden, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor aanvang van de vervolgtermijn.
2. Aanbieder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Aanbieder hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Klant, indien aan de Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Klant of indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd.
3. Ontbinding van de overeenkomst ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Aanbieder geleverde Diensten, tenzij Aanbieder in verzuim is. Bedragen die Aanbieder voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

13. Geschillen
1. De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Aanbieder van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen tussen Aanbieder en de Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Aanbieder van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht.

Bestel direct online het 'My sweet story' diabetes kookboek van Nele

Boordevol lekkere, snel en eenvoudig te maken recepten voor het hele gezin. Naast lekkere recepten staat het kookboek vol handige tips voor diabetes patiënten. Bestel nu het 'My sweet story' kookboek'. Wij zorgen ervoor dat jouw boek thuis wordt bezorgd.